top of page

Condiții generale de vânzare la AGS-Electronics

General Sales Terms at AGS-TECH Inc

Mai jos veți găsi TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE ale AGS-TECH Inc. în temeiul cărora unitatea sa de produse electronice AGS-Electronics este acoperită. . trimite clienților săi o copie a acestor termeni și condiții împreună cu oferte și oferte. Acestea sunt termenii și condițiile generale de vânzare ale vânzătorului AGS-TECH Inc. și nu ar trebui considerate a fi valabile pentru fiecare tranzacție. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că pentru orice abateri sau modificări ale acestor termeni și condiții generale de vânzare, cumpărătorii trebuie să contacteze AGS-TECH Inc și să obțină aprobarea în scris. Dacă nu există o versiune modificată convenită de comun acord a termenilor și condițiilor de vânzare, se vor aplica acești termeni și condiții ale AGS-TECH Inc. menționați mai jos. De asemenea, dorim să subliniem că obiectivul principal al AGS-TECH Inc. este de a oferi produse și servicii care să îndeplinească sau să depășească așteptările clienților și să-i facă pe clienții săi competitivi la nivel global. Prin urmare, relația AGS-TECH Inc. va fi întotdeauna mai mult o relație sinceră pe termen lung și un parteneriat cu clienții săi și nu unul care se bazează pe pură formalitate.

 

1. ACCEPTARE. Această propunere nu constituie o ofertă, ci este o invitație către Cumpărător de a plasa o comandă, invitație care va fi deschisă timp de treizeci (30) de zile. Toate comenzile sunt făcute sub rezerva acceptării finale scrise de către AGS-TECH, INC. (denumit în continuare „vânzător”)

 

Termenii și condițiile de aici se vor aplica și vor guverna comanda cumpărătorului și, în cazul oricărei neconcordanțe între acești termeni și condiții și comanda cumpărătorului, termenii și condițiile de aici vor prevala. Vânzătorul se opune includerii oricăror termeni diferiți sau suplimentari propuși de cumpărător în oferta sa și, dacă aceștia sunt incluși în acceptarea cumpărătorului, un contract de vânzare va avea ca rezultat termenii și condițiile vânzătorului menționate aici.

 

2. LIVRARE. Data de livrare citată este cea mai bună estimare a noastră, bazată pe cerințele actuale de programare și poate fi abate de la fără răspundere pentru o perioadă rezonabil mai lungă, la discreția Vânzătorului, din cauza neprevăzutelor de producție. Vânzătorul nu va fi responsabil pentru nerespectarea livrării la orice dată sau date specifice într-o anumită perioadă de timp în cazul unor greutăți sau cauze în afara controlului său, inclusiv, dar fără a se limita la, acte de forță sau inamicul public, ordine guvernamentale, restricții sau priorități, incendii, inundații, greve sau alte opriri de muncă, accidente, catastrofe, condiții de război, revolte sau agitație civilă, penurie de muncă, materiale și/sau de transport, interferențe sau interdicții legale, embargouri, neîndepliniri de obligație sau întârzieri ale subcontractanților și furnizorilor; sau cauze similare sau diferite care fac dificilă sau imposibilă executarea sau livrarea la timp; și, în orice astfel de situație, Vânzătorul nu va suporta sau nu va fi supus niciunei răspunderi. Cumpărătorul nu va avea, din cauza unei astfel de cauze, niciun drept de anulare, nici dreptul de a suspenda, întârzia sau împiedica în alt mod Vânzătorul să producă, să expedieze sau să depoziteze în contul Cumpărătorului orice material sau alte bunuri achiziționate în temeiul prezentului, nici să rețină plata prin urmare. Acceptarea livrării de către cumpărător va constitui o renunțare la orice cerere de întârziere. Dacă mărfurile gata de expediere la sau după data programată de livrare nu pot fi expediate din cauza cererii Cumpărătorului sau din orice alt motiv care nu poate fi controlat de Vânzător, plata va fi efectuată în termen de treizeci (30) de zile după ce Cumpărătorul a fost notificat că același

 

sunt gata de expediere, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris între Cumpărător și Vânzător. Dacă în orice moment expedierea este amânată sau întârziată, Cumpărătorul va stoca aceeași pe riscul și pe cheltuiala Cumpărătorului și, în cazul în care Cumpărătorul nu reușește sau refuză să o depoziteze, Vânzătorul va avea dreptul să o facă pe riscul și pe cheltuiala Cumpărătorului.

 

3. MARFĂ/RISC DE PIERDERE. Cu excepția cazului în care se indică altfel, toate transporturile sunt efectuate FOB, locul de expediere, iar Cumpărătorul este de acord să plătească toate taxele pentru transport, inclusiv asigurarea. Cumpărătorul își asumă toate riscurile de pierdere și deteriorare din momentul în care mărfurile sunt depuse la transportator

 

4. INSPECȚIE/RESPINGERE. Cumpărătorul va avea la dispoziție zece (10) zile de la primirea bunurilor pentru a inspecta și pentru a accepta sau a respinge. Dacă mărfurile sunt respinse, o notificare scrisă de respingere și motivele specifice prin urmare trebuie trimise vânzătorului în termenul de zece (10) zile de la primire. Eșecul de a respinge bunurile sau de a notifica Vânzătorul cu privire la erori, lipsuri sau alte nerespectări a acordului în termenul de zece (10) zile va constitui acceptarea irevocabilă a bunurilor și admiterea că acestea respectă pe deplin acordul.

 

5. CHELTUIELI NERECURENTE (NRE), DEFINIȚIE/PLATĂ. Ori de câte ori este utilizat în cotația, confirmarea sau altă comunicare a Vânzătorului, NRE este definită ca un cost unic suportat de Cumpărător pentru (a) modificarea sau adaptarea instrumentelor deținute de Vânzător pentru a permite fabricarea la cerințele exacte ale Cumpărătorului sau (b) analiza și definirea precisă a cerințelor Cumpărătorului. Cumpărătorul va plăti în continuare pentru orice reparații sau înlocuiri necesare pentru unelte după durata de viață specificată de Vânzător.

 

În momentul în care Cheltuielile nerecurente sunt specificate de către Vânzător, Cumpărătorul va plăti 50% din acestea cu Comanda sa de Achiziție și soldul acestora, după aprobarea Cumpărătorului pentru proiectul, prototipul sau mostrele produse.

 

6. PREȚURI ȘI TAXE. Comenzile sunt acceptate pe baza prețurilor afișate. Orice cheltuială suplimentară suportată de Vânzător din cauza întârzierii în primirea detaliilor, specificațiilor sau a altor informații pertinente sau din cauza modificărilor solicitate de Cumpărător va fi imputabilă Cumpărătorului și plătibilă pe bază de factură. Cumpărătorul, în plus față de prețul de cumpărare, va asuma și plăti toate vânzările, folosirea, accizele, licența, proprietatea și/sau alte taxe și taxe, împreună cu orice dobânzi și penalități aferente acestora și cheltuieli în legătură cu acestea, care rezultă din, legate de, care afectează sau se referă la vânzarea de proprietăți, servicii, alte obiecte ale acestei comenzi, iar Cumpărătorul va despăgubi Vânzătorul și va salva și îl va proteja pe Vânzător de și împotriva oricărei pretenții, cereri sau răspunderi pentru și astfel de taxe sau taxe, dobânzi sau

 

7. TERMENI DE PLATĂ. Articolele comandate vor fi facturate ca transporturi efectuate, iar plata către Vânzător va fi în numerar net în fonduri din Statele Unite, treizeci (30) de zile de la data expedierii de către Vânzător, cu excepția cazului în care se specifică altfel în scris. Nu va fi permisă nicio reducere de numerar. Dacă Cumpărătorul întârzie fabricarea sau livrarea, plata procentului de finalizare (pe baza prețului contractului) va deveni imediat datorată.

 

8. TARIFARE. În cazul în care facturile nu sunt plătite la scadență, Cumpărătorul este de acord să plătească taxe de întârziere pentru soldul neplătit în nerambursare la o rată de 1 ½% pe lună.

 

9. COSTUL DE COLECTARE. Cumpărătorul este de acord să plătească toate costurile, inclusiv, dar fără a se limita la, toate onorariile avocaților, în cazul în care Vânzătorul trebuie să trimită contul Cumpărătorului unui avocat pentru colectarea sau executarea oricăruia dintre termenii și condițiile de vânzare.

 

10. DOBÂND DE SECURITATE. Până la primirea integrală a plății, Vânzătorul va păstra o garanție pentru bunurile de mai jos, iar Cumpărătorul îl autorizează pe Vânzător să execute în numele Cumpărătorului o declarație de finanțare standard care să precizeze garanția Vânzătorului care urmează să fie depusă în conformitate cu dispozițiile de depunere aplicabile sau orice alt document necesar pentru interesul de securitate perfect al Vânzătorului în bunuri în orice stat, țară sau jurisdicție. La cererea Vânzătorului, Cumpărătorul va executa cu promptitudine orice astfel de documentație.

 

11. GARANȚIE. Vânzătorul garantează că bunurile componente vândute vor îndeplini specificațiile stabilite în scris de către Vânzător. Dacă comanda Cumpărătorului este pentru un sistem optic complet, de la imagine la obiect, iar Cumpărătorul furnizează toate informațiile conform cerințelor și utilizării sale, Vânzătorul garantează, de asemenea, funcționarea sistemului, în limitele caracteristicilor stabilite în scris de către Vânzător.

 

Vânzătorul nu oferă nicio garanție de adecvare sau vandabilitate și nicio garanție orală sau scrisă, expresă sau implicită, cu excepția celor specificate în mod specific aici. Prevederile și specificațiile anexate aici sunt doar descriptive și nu trebuie înțelese ca garanții. Garanția vânzătorului nu se va aplica dacă alte persoane decât vânzătorul au efectuat, fără acordul scris al vânzătorului, vreo lucrare sau au făcut vreo modificare a bunurilor furnizate de vânzător.

 

Vânzătorul nu va fi în nici un caz răspunzător pentru nicio pierdere de profit sau alte pierderi economice, sau orice daune speciale, indirecte, rezultate din pierderea producției sau alte daune sau pierderi ca urmare a eșecului bunurilor vânzătorului sau a furnizării de către vânzător de defecte. bunuri sau din cauza oricărei alte încălcări a prezentului contract de către vânzător. Cumpărătorul renunță prin prezenta la orice drept la daune în cazul în care reziliază acest contract pentru încălcarea garanției. Această garanție se extinde numai la cumpărătorul inițial. Niciun cumpărător sau utilizator ulterior nu este acoperit.

 

12. DESPĂGUBIREA. Cumpărătorul este de acord să despăgubească Vânzătorul și să îl salveze inofensiv față de și împotriva oricărei revendicări, cereri sau răspunderi care decurg din sau în legătură cu vânzarea bunurilor de către Vânzător sau utilizarea bunurilor de către Cumpărător și aceasta include, dar nu se limitează la, daune cauzate. bunuri sau persoane. Cumpărătorul este de acord să apere, pe cheltuiala sa, orice proces împotriva Vânzătorului privind încălcarea (inclusiv încălcarea contributivă) a oricărui brevet din Statele Unite ale Americii sau a altui brevet care acoperă toate sau părți ale bunurilor furnizate în cadrul unei comenzi, fabricarea și/sau utilizarea acesteia și va plăti costuri, taxe și/sau daune-interese acordate vânzătorului pentru o astfel de încălcare prin orice decizie judecătorească definitivă; cu condiția ca Vânzătorul să notifice cu promptitudine Cumpărătorul cu privire la orice acuzație sau proces pentru o astfel de încălcare și să ofere Cumpărătorului apărarea unui astfel de proces; Vânzătorul având dreptul de a fi reprezentat în această apărare pe cheltuiala Vânzătorului.

 

13. DATE PROPRIETATE. Toate specificațiile și materialele tehnice transmise de Vânzător și toate invențiile și descoperirile făcute de Vânzător în efectuarea oricărei tranzacții bazate pe acestea sunt proprietatea Vânzătorului și sunt confidențiale și nu vor fi dezvăluite sau discutate cu alții. Toate aceste specificații și materiale tehnice transmise cu această comandă sau în efectuarea oricărei tranzacții bazate pe aceasta vor fi returnate Vânzătorului la cerere. Elementele descriptive furnizate împreună cu această comandă nu sunt obligatorii în ceea ce privește detaliile decât dacă sunt certificate corecte de către Vânzător în confirmarea unei comenzi referitoare la aceasta.

 

14. MODIFICARI A ACORDULUI. Termenii și condițiile conținute aici și orice alți termeni și condiții menționate în propunerea vânzătorului sau specificațiile atașate la aceasta, dacă există, vor constitui acordul complet între Vânzător și Cumpărător și vor înlocui toate declarațiile sau înțelegerile anterioare orale sau scrise de orice fel făcute de către părţile sau reprezentanţii acestora. Nicio declarație ulterioară acceptării acestei comenzi care să pretindă să modifice termenii și condițiile menționate nu va fi obligatorie, cu excepția cazului în care este consimțământul în scris de către un funcționar sau manager al Vânzătorului autorizat în mod corespunzător.

 

15. ANULARE ȘI ÎNCĂLCARE. Această comandă nu va fi anulată, anulată sau modificată de către Cumpărător și nici Cumpărătorul nu va determina altfel întârzierea lucrării sau a expedierii, cu excepția consimțământului scris și a termenilor și condițiilor aprobate de Vânzător în scris. Un astfel de consimțământ va fi acordat, dacă este cazul, numai cu condiția ca Cumpărătorul să plătească Vânzătorului taxe rezonabile de anulare, care vor include compensații pentru costurile suportate, cheltuielile generale și profiturile pierdute. În cazul în care Cumpărătorul anulează acest contract fără consimțământul scris al Vânzătorului sau încalcă acest contract prin neaderarea la Vânzător pentru încălcarea contractului și va plăti Vânzătorului daune care rezultă din această încălcare, inclusiv, dar fără a se limita la, profituri pierdute, daune directe și indirecte, costurile suportate și onorariile avocaților. În cazul în care Cumpărătorul este în neregulă în temeiul acestui contract sau al oricărui alt contract cu Vânzătorul sau dacă Vânzătorul nu va fi în orice moment mulțumit de responsabilitatea financiară a Cumpărătorului, Vânzătorul va avea dreptul, fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac legale, de a suspenda livrările în temeiul prezentului implicit sau condiția este remediată.

 

16. LOCUL CONTRACTULUI. Orice contract care decurge din plasarea oricăror comenzi și acceptarea acestora de către Vânzător, va fi un contract din New Mexico și va fi interpretat și administrat în toate scopurile în conformitate cu legile statului New Mexico. Județul Bernalillo, NM este desemnat prin prezenta drept loc de judecată pentru orice acțiune sau procedură care decurge din sau în legătură cu acest acord.

 

17. LIMITAREA ACȚIUNII. Orice acțiune a Cumpărătorului împotriva Vânzătorului pentru încălcarea acestui contract sau a garanției descrise aici va fi prescrisă, cu excepția cazului în care începe în termen de un an de la data livrării sau a facturii, oricare dintre acestea este mai devreme.

About AGS-Electronics.png
AGS-Electronics este furnizorul dumneavoastră global de electronice, casă de prototipare, producător de masă, producător personalizat, integrator de inginerie, consolidator, externalizare și partener de producție prin contract

 

bottom of page