top of page

Všeobecné obchodné podmienky v AGS-Electronics

General Sales Terms at AGS-TECH Inc

Nižšie nájdete VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY AGS-TECH Inc., na ktoré sa vzťahuje obchodná jednotka pre elektronické produkty AGS-Electronics. poskytuje svojim zákazníkom kópiu týchto zmluvných podmienok spolu s ponukami a cenovými ponukami. Toto sú všeobecné obchodné podmienky predajcu AGS-TECH Inc. a nemali by byť považované za platné pre každú transakciu. Upozorňujeme však, že v prípade akýchkoľvek odchýlok alebo úprav týchto všeobecných obchodných podmienok musia kupujúci kontaktovať spoločnosť AGS-TECH Inc a získať písomný súhlas. Ak neexistuje vzájomne dohodnutá upravená verzia predajných podmienok, platia tieto podmienky AGS-TECH Inc. uvedené nižšie. Chceme tiež zdôrazniť, že primárnym cieľom spoločnosti AGS-TECH Inc. je poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú alebo prekračujú očakávania zákazníkov a robia jej zákazníkov globálne konkurencieschopnými. Preto bude vzťah AGS-TECH Inc. vždy skôr dlhodobým úprimným vzťahom a partnerstvom s jej zákazníkmi a nie vzťahom založeným na čistej formalite.

 

1. PRIJATIE. Tento návrh nepredstavuje ponuku, ale je výzvou Kupujúcemu na zadanie objednávky, pričom výzva je otvorená tridsať (30) dní. Všetky objednávky podliehajú konečnému písomnému prijatiu spoločnosťou AGS-TECH, INC. (ďalej len „predávajúci“).

 

Tu uvedené obchodné podmienky sa vzťahujú na objednávku kupujúceho a riadia sa ňou a v prípade akéhokoľvek nesúladu medzi týmito podmienkami a objednávkou kupujúceho majú prednosť tieto podmienky. Predávajúci namieta proti zahrnutiu akýchkoľvek iných alebo dodatočných podmienok navrhnutých kupujúcim vo svojej ponuke a ak budú zahrnuté v akceptácii kupujúceho, zmluva o predaji bude mať za následok podmienky predávajúceho uvedené v tejto zmluve.

 

2. DORUČENIE. Uvedený dátum dodania je naším najlepším odhadom založeným na súčasných plánovacích požiadavkách a môže sa bez zodpovednosti odchýliť o primerane dlhšie obdobie podľa uváženia Predajcu v dôsledku výrobných náhod. Predajca nenesie zodpovednosť za nedodanie k akémukoľvek konkrétnemu dátumu alebo dátumom v akomkoľvek konkrétnom časovom období v prípade ťažkostí alebo príčin mimo jeho kontroly, vrátane, ale nie výlučne, aktov vyššej moci alebo verejného nepriateľa, vládnych nariadení, obmedzení. alebo priority, požiare, záplavy, štrajky alebo iné prerušenia práce, nehody, katastrofy, vojnové podmienky, nepokoje alebo občianske nepokoje, nedostatok pracovnej sily, materiálu a/alebo dopravy, právne zásahy alebo zákazy, embargá, neplnenia alebo omeškania subdodávateľov a dodávateľov, alebo podobné alebo odlišné príčiny, ktoré sťažujú alebo znemožňujú plnenie alebo včasné dodanie; a v žiadnom takom prípade Predajcovi nevznikne ani nebude podliehať akejkoľvek zodpovednosti. Kupujúci nebude mať z tohto dôvodu žiadne právo na zrušenie, ani žiadne právo pozastaviť, odložiť alebo inak brániť predávajúcemu vo výrobe, odoslaní alebo skladovaní na účet kupujúceho žiadny materiál alebo iný tovar zakúpený podľa tejto zmluvy, ani pozdržať platbu. Prijatie dodávky kupujúcim predstavuje vzdanie sa akéhokoľvek nároku z omeškania. Ak tovar pripravený na odoslanie v plánovanom dátume dodania alebo po ňom nemôže byť odoslaný z dôvodu požiadavky Kupujúceho alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť, platba bude vykonaná do tridsiatich (30) dní po tom, čo bol Kupujúci informovaný o tom, že

 

sú pripravené na odoslanie, pokiaľ sa kupujúci a predávajúci písomne nedohodnú inak. Ak sa preprava kedykoľvek oneskorí alebo sa oneskorí, Kupujúci ju uloží na riziko a náklady Kupujúceho, a ak ju Kupujúci neuloží alebo ju odmietne uskladniť, Predávajúci má právo tak urobiť na riziko a náklady Kupujúceho.

 

3. NÁKLADNÉ/RIZIKO STRATY. Ak nie je uvedené inak, všetky zásielky sa uskutočňujú FOB, miesto odoslania a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť všetky poplatky za prepravu vrátane poistenia. Kupujúci preberá všetky riziká straty a poškodenia od okamihu uloženia tovaru u prepravcu

 

4. KONTROLA/ZAMIETNUTIE. Kupujúci má desať (10) dní od prijatia tovaru na kontrolu a prijatie alebo odmietnutie. Ak je tovar odmietnutý, musí byť predávajúcemu zaslané písomné oznámenie o odmietnutí a konkrétne dôvody tohto odmietnutia v lehote desiatich (10) dní od prijatia. Neodmietnutie tovaru alebo neinformovanie Predávajúceho o chybách, nedostatkoch alebo inom nesúlade so zmluvou v takejto desaťdňovej (10) lehote bude znamenať neodvolateľné prijatie tovaru a priznanie, že je plne v súlade so Zmluvou.

 

5. NEOPAKOVANÝ NÁKLAD (NRE), DEFINÍCIA/PLATBA. Kedykoľvek sa NRE používa v cenovej ponuke, potvrdení alebo inej komunikácii Predávajúceho, NRE je definované ako jednorazové náklady znášané Kupujúcim za (a) úpravu alebo úpravu nástrojov vlastnených Predávajúcim, aby sa umožnila výroba podľa presných požiadaviek Kupujúceho, alebo (b) analýza a presné definovanie požiadaviek Kupujúceho. Kupujúci bude ďalej platiť za všetky potrebné opravy alebo výmeny nástrojov po uplynutí životnosti nástroja špecifikovanej Predávajúcim.

 

V čase, keď Predávajúci špecifikuje Jednorazové výdavky, Kupujúci zaplatí 50 % z nich so svojou objednávkou a zvyšok po schválení návrhu, prototypu alebo vyrobených vzoriek Kupujúcim.

 

6. CENY A DANE. Objednávky sú prijímané na základe uvedených cien. Akékoľvek dodatočné náklady, ktoré vzniknú predávajúcemu v dôsledku oneskorenia pri prijímaní podrobností, špecifikácií alebo iných súvisiacich informácií, alebo v dôsledku zmien požadovaných kupujúcim, budú účtované kupujúcemu a splatné na základe faktúry. Kupujúci okrem kúpnej ceny prevezme a zaplatí všetky predajné, užívacie, spotrebné, licenčné, majetkové a/alebo iné dane a poplatky spolu s akýmikoľvek úrokmi a pokutami a výdavkami v súvislosti s tým vyrastajúcimi z toho, ovplyvňujúce alebo súvisiace s predajom majetku, službou iného predmetu tejto objednávky a Kupujúci odškodní Predávajúceho a ochráni ho a ochráni ho pred akýmkoľvek nárokom, požiadavkou alebo zodpovednosťou za takéto dane alebo dane, úroky alebo

 

7. PLATOBNÉ PODMIENKY. Objednané položky budú účtované ako uskutočnené zásielky a platba Predajcovi bude čistá hotovosť vo fondoch Spojených štátov amerických, tridsať (30) dní od dátumu odoslania Predávajúcim, pokiaľ nie je písomne uvedené inak. Nebude povolená žiadna hotovostná zľava. Ak kupujúci mešká výrobu alebo odoslanie, platba percenta dokončenia (na základe zmluvnej ceny) sa stane okamžite splatnou.

 

8. ONESKORENÉ ÚČTOVANIE. Ak faktúry nebudú uhradené v čase splatnosti, Kupujúci súhlasí s tým, že bude platiť poplatky z omeškania z nezaplateného nedoplatku vo výške 1 ½ % mesačne.

 

9. NÁKLADY NA ZBER. Kupujúci súhlasí s tým, že zaplatí všetky náklady vrátane, ale nie výlučne, všetkých poplatkov za právne zastupovanie v prípade, že Predávajúci musí postúpiť účet Kupujúceho právnikovi na vymáhanie alebo presadzovanie ktorejkoľvek z podmienok predaja.

 

10. BEZPEČNOSTNÝ ZÁUJEM. Až do úplného prijatia platby si Predávajúci ponechá zabezpečovací podiel na tovare podľa tejto zmluvy a Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho, aby v mene Kupujúceho vykonal štandardné finančné vyhlásenie, v ktorom je uvedené zabezpečovacie právo Predávajúceho, ktoré sa má predložiť podľa príslušných ustanovení o podávaní alebo akéhokoľvek iného dokumentu potrebného na to, aby dokonalé bezpečnostné záujmy Predávajúceho na tovare v akomkoľvek štáte, krajine alebo jurisdikcii. Na žiadosť predávajúceho kupujúci bezodkladne vyhotoví akúkoľvek takúto dokumentáciu.

 

11. ZÁRUKA. Predávajúci zaručuje, že predávaný komponentný tovar bude spĺňať špecifikácie písomne stanovené Predávajúcim. Ak je objednávka Kupujúceho na kompletný optický systém, od obrazu až po objekt a Kupujúci poskytne všetky informácie k jeho požiadavkám a použitiu, Predávajúci tiež zaručuje výkon systému v rámci charakteristík písomne stanovených Predávajúcim.

 

Predajca neposkytuje žiadnu záruku vhodnosti alebo predajnosti a žiadnu záruku ústnu alebo písomnú, výslovnú alebo implicitnú, okrem prípadov, ktoré sú tu výslovne uvedené. Ustanovenia a špecifikácie v tomto dokumente sú len popisné a nie je možné ich chápať ako záruky. Záruka predávajúceho neplatí, ak na tovare dodanom predávajúcim vykonali bez písomného súhlasu predávajúceho akékoľvek práce alebo úpravy iné osoby ako predávajúci.

 

Predávajúci za žiadnych okolností nezodpovedá za žiadnu stratu zisku alebo inú ekonomickú stratu, ani za žiadne špeciálne, nepriame následné škody vyplývajúce zo straty výroby alebo iných škôd alebo strát v dôsledku zlyhania tovaru predávajúceho alebo dodávky chybného tovaru predávajúcim. tovaru, alebo z dôvodu iného porušenia tejto zmluvy predávajúcim. Kupujúci sa týmto vzdáva akéhokoľvek práva na náhradu škody v prípade, že odstúpi od tejto zmluvy pre porušenie záruky. Táto záruka sa vzťahuje iba na pôvodného kupujúceho. Nie je krytý žiadny ďalší kupujúci alebo používateľ.

 

12. ODŠKODNENIE. Kupujúci súhlasí s tým, že odškodní predávajúceho a ochráni ho pred a proti akejkoľvek reklamácii, požiadavke alebo zodpovednosti vyplývajúcej z alebo v súvislosti s predajom tovaru predávajúcim alebo používaním tovaru kupujúcim, a to zahŕňa, ale nie je obmedzené na poškodenie majetok alebo osoby. Kupujúci súhlasí s tým, že bude na svoje náklady brániť akúkoľvek žalobu proti Predajcovi týkajúcu sa porušenia (vrátane nepriaznivého porušenia) akéhokoľvek patentu Spojených štátov alebo iného patentu, ktorý sa vzťahuje na celý tovar alebo jeho časti dodané na základe objednávky, jeho výrobu a/alebo jeho použitie a zaplatí náklady a poplatky. a/alebo náhradu škody priznanú Predajcovi za takéto porušenie na základe akéhokoľvek konečného súdneho rozhodnutia; za predpokladu, že Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho o akomkoľvek obvinení alebo žalobe za takéto porušenie a ponúkne Kupujúcemu obhajobu takéhoto sporu; Predávajúci má právo byť zastúpený pri takejto obhajobe na náklady predávajúceho.

 

13. VLASTNÍCKE ÚDAJE. Všetky špecifikácie a technické materiály predložené Predávajúcim a všetky vynálezy a objavy uskutočnené Predávajúcim pri vykonávaní akejkoľvek transakcie na nich založenej sú vlastníctvom Predávajúceho a sú dôverné a nebudú zverejnené ani s nimi diskutované. Všetky takéto špecifikácie a technické materiály predložené s touto objednávkou alebo pri vykonávaní akejkoľvek transakcie založenej na tejto zmluve budú na požiadanie vrátené Predávajúcemu. Opis dodaný s touto objednávkou nie je záväzný, pokiaľ ide o podrobnosti, pokiaľ predávajúci nepotvrdí správnosť pri potvrdení príslušnej objednávky.

 

14. ÚPRAVY ZMLUV. Podmienky obsiahnuté v tomto dokumente a akékoľvek ďalšie podmienky uvedené v návrhu Predávajúceho alebo v špecifikáciách pripojených k tomuto dokumentu, ak nejaké existujú, budú predstavovať úplnú dohodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim a nahrádzajú všetky predchádzajúce ústne alebo písomné vyhlásenia alebo dorozumenia akéhokoľvek druhu uskutočnené spoločnosťou strany alebo ich zástupcovia. Žiadne vyhlásenie po prijatí tejto objednávky, ktoré má za cieľ zmeniť uvedené podmienky, nie je záväzné, pokiaľ s tým nebude písomne súhlasiť riadne oprávnený úradník alebo manažér predávajúceho.

 

15. ZRUŠENIE A PORUŠENIE. Kupujúci nemôže túto objednávku zrušiť, zrušiť alebo zmeniť, ani inak nespôsobí omeškanie prác alebo odoslania, s výnimkou písomného súhlasu a za podmienok schválených predávajúcim písomne. Takýto súhlas bude udelený, ak vôbec, len pod podmienkou, že Kupujúci zaplatí Predávajúcemu primerané storno poplatky, ktoré budú zahŕňať náhradu vzniknutých nákladov, režijných nákladov a ušlého zisku. V prípade, že Kupujúci zruší túto zmluvu bez písomného súhlasu Predávajúceho alebo poruší túto zmluvu tým, že nedodrží Predávajúceho pre porušenie zmluvy a zaplatí Predávajúcemu škody vyplývajúce z takéhoto porušenia vrátane, ale nie výlučne, ušlého zisku, priamych a nepriamych škôd, vzniknuté náklady a odmeny advokátov. Ak je Kupujúci v omeškaní s touto alebo inou zmluvou s Predávajúcim, alebo ak Predávajúci kedykoľvek nebude spokojný s finančnou zodpovednosťou Kupujúceho, Predávajúci bude mať právo, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné právne prostriedky nápravy, pozastaviť dodávky podľa tejto Zmluvy, kým predvolený stav alebo stav je opravený.

 

16. MIESTO ZMLUVY. Akákoľvek zmluva, ktorá vznikne na základe zadania akýchkoľvek objednávok a ich prijatia Predávajúcim, bude zmluvou v Novom Mexiku a bude sa interpretovať a spravovať na všetky účely podľa zákonov štátu Nové Mexiko. Kraj Bernalillo, NM sa týmto určuje ako miesto súdneho konania pre akékoľvek konanie alebo konanie vyplývajúce z tejto dohody alebo v súvislosti s ňou.

 

17. OBMEDZENIE AKCIE. Akákoľvek žaloba kupujúceho voči predávajúcemu za porušenie tejto zmluvy alebo záruky opísanej v tomto dokumente bude premlčaná, pokiaľ nezačne do jedného roka po dátume dodania alebo faktúry, podľa toho, čo nastane skôr.

About AGS-Electronics.png
AGS-Electronics je váš globálny dodávateľ elektroniky, prototypový dom, hromadný výrobca, zákazkový výrobca, inžiniersky integrátor, konsolidátor, outsourcing a partner zmluvnej výroby

 

bottom of page